Sankalpa Yoga centar

Sankalpa Yoga Centar nudi: Hatha, Ashtanga i Vi­dza jo­gu, Vinyasa flow, jogu za apsolutne početni­ke, decu i tru­dnice… Da­kle, namenjena je svima! Dajana Nedić, osnivač Sa­n­ka­lpa Yoga Centra, serti­fiko­vani ins­tru­ktor hatha joge u kla­si Dragana Lo­nčara i sertifikovani instruktor pre­na­ta­lne jo­ge u klasi Di­vne Miljković, član Yoga Alija­nse Srbije, u svom ce­ntru, zajedno sa timom kvalifikovanih instrukto­ra, u ovom Bring paketu nudi korišće­nje joge u periodu od je­dnog me­se­ca (osam termina, svaki traje po jedan sat). Rezervisanje i do­go­vor oko termi­na može­te obaviti pu­tem gore navede­nog te­lefona, svakog dana od 12 do 19 časova.

Stojana Protića 48, Beograd
telefon: 064 468 97 97
www.sankalpayoga.net