Centar Beauty Imagini

Ovom masažom se postiže dubi­nska relaksacija orga­ni­zma na fizičkom, emoti­vnom i me­ntalnom ni­vou. Ko­ri­ste se tehnike koje će dati na­jbo­lje efekte u ubla­ža­vanju te­go­ba izazva­nih stresom i lo­šim životnim navi­kama, eli­mi­na­ci­je otro­va iz organi­zma, po­stiza­nju rela­ksa­cije i bo­ljeg ra­spo­loženja. Pose­bno kre­i­ran Bring pa­ket uklju­ču­je i indi­vi­du­alno oda­bran tre­tman za negu kože lica. Uku­pno vreme tra­ja­nja ma­sa­že i tretmana je oko 120 min, i namenjen je svi­ma koji žele da se sušti­ns­ki po­sve­te sebi i svojim potreba­ma.

Centar Beauty Imagini
Novi Beogad, Antifašističke borbe 17, V sprat, stan 36
Tel. +381 69 222 02 31
+381 63 28 72 19
+381 64 130 35 28
www.beautyimagini.com